Algemene voorwaarden - HBEST automotive

Algemene voorwaarden – HBEST automotive, gevestigd te Alkmaar.

Inhoud

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Aanbieding

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – Levertijd

Artikel 6 – Verplichtingen van HBEST automotive

Artikel 7 – Toegang tot het terrein

Artikel 8 – Reclames

Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen

Artikel 10 – Contactpersoon

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Verzekering

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Slotbepalingen

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten van, respectievelijk met HBEST automotive, nader te noemen HBEST automotive onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij aan wie HBEST automotive een aanbieding doet c.q. met wie HBEST automotive een overeenkomst heeft gesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door HBEST automotive hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij door de directie van HBEST automotive schriftelijk zijn bevestigd.

Indien door enige omstandigheid, enig wettelijk vereiste of enige (wettelijke) bepaling uitvoering van de in deze voorwaarden vervatte bepalingen en bedingen niet is toegestaan verplichten partijen zich tot overleg over en aanpassing van de overeenkomst, voornoemde (algemene) voorwaarden en de overigens in dat kader geldende bepalingen en/of bedingen, in die zin dat deze vervolgens zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande is HBEST automotive gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als ware er sprake van overmacht als bedoeld in artikel 14 lid a van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbieding

Al de aanbiedingen van HBEST automotive zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden, waarbij deze aanbiedingen als een geheel dienen te worden beschouwd en gebaseerd zijn op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Tenzij anders is vermeld zijn alle in onze aanbiedingen genoemde prijzen exclusief BTW en eventueel te maken reis- en verblijfkosten.

HBEST automotive behoudt zich het auteursrecht voor op de aanbieding en alle daarbij verstrekte bescheiden en tekeningen van welke aard ook.

De aanbieding en bijlagen blijven eigendom van HBEST automotive en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is teneinde een beslissing omtrent onze aanbieding te nemen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst en de aanvullingen en wijzigingen daarop komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van HBEST automotive, ook indien hieraan mondelinge of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

De overeenkomst binden HBEST automotive slechts tot hetgeen in de overeenkomst is vermeld; indien de overeenkomst verwijst naar de aanbieding, is deze verwijzing slechts van kracht voor zover zij niet in strijd is met de overige inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

De in de aanbieding aangegeven prijs geldt voor de in de aanbieding aangegeven periode.

Na afloop van de overeengekomen periode, zoals in de overeenkomst omschreven, is HBEST automotive gerechtigd de prijs aan te passen, indien een nieuwe periode wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Levertijd

De door HBEST automotive opgegeven levertijden, waaronder voor zover toepasselijk is te verstaan de termijn waarbinnen personeel van HBEST automotive bij de opdrachtgever een voertuig zal ophalen of afleveren, dragen geen fataal karakter en zijn vrijblijvend, waarbij de levertijden worden geacht te zijn vastgesteld in de verwachting dat HBEST automotive de overeenkomst kan uitvoeren als beoogd ten tijde van de aanbieding, c.q. de opdrachtbevestiging.

Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht HBEST automotive niet, ook niet na ingebrekestelling, jegens de opdrachtgever tot enigerlei vergoeding van door hem of door derden hierdoor eventueel geleden schade, noch ook verkrijgt de opdrachtgever daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij overschrijding te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van HBEST automotive. In dat geval is de aansprakelijkheid van HBEST automotive beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal de door HBEST automotive bedongen financiële tegenprestatie, terzake van haar verplichtingen waarvan de levertijd(en) werd(en) overschreden.

Indien door ziekte van in dienst van HBEST automotive zijnde personeel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, zal deze uitvoering een aanvang nemen op een tijdstip, dat aan deze verhindering een einde komt, echter nimmer later dan na 2 weken, te rekenen vanaf het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van aanvang. Bij voortduring van de verhindering na vermelde 2 weken is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat door een partij enige formele handeling behoeft te worden verricht en zonder dat voor een der partijen enig recht op of plicht tot schadevergoeding zal bestaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van HBEST automotive

De door HBEST automotive te verrichten werkzaamheden betreffen de opslag van voertuigen in de bij HBEST automotive in beheer zijnde opslagplaats alsmede, voor zover overeengekomen, het vervoer van de voertuigen van en naar die opslagplaats, één en ander in de ruimste zin des woords. HBEST automotive en haar werknemers en anderen die daartoe door haar gemachtigd zijn, zijn het kader van deze werkzaamheden gerechtigd om in de gestalde voertuigen te rijden binnen de opslagruimte van HBEST automotive en het daarbij behorende terrein.

HBEST automotive is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens, welke door de opdrachtgever, of op diens verzoek door een derde ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever vrijwaart HBEST automotive terzake volledig tegen aanspraken van derden.

Indien en voor zover de werkzaamheden van HBEST automotive bestaan in het (doen) verrichten van vervoer zijn op de overeenkomst tussen partijen van toepassing de Algemene Vervoerscondities en de Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen uitgegeven door de Stichting Vervoeradres in de meest recente versie indien en voor zover van die condities in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken. Bij afwijking gelden de onderhavige voorwaarden van HBEST automotive.

HBEST automotive spant zich ertoe in het gestalde voertuig voor de opdrachtgever op het gewenst moment beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik, mits HBEST automotive minimaal 24 uur voor gewenste levering daartoe wordt verzocht. HBEST automotive verplicht zich ertoe het voertuig voor de opdrachtgever beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik mits daarom onder de reguliere openingstijden van HBEST automotive één uur tevoren wordt verzocht, en buiten de reguliere openingstijden mits daarom 24 uur tevoren wordt verzocht.

Artikel 7 – Toegang tot het terrein

HBEST automotive is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de plaats waar diens voertuig wordt bewaard.

HBEST automotive verplicht zich ertoe te bewerkstelligen dat niemand behalve de personen die door HBEST automotive worden aangewezen om werkzaamheden te verrichten, en de in lid a bedoelde personen zich in de opslagruimte kunnen begeven.

Alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de bewaarplaats komende voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van HBEST automotive.

Alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang verleend;

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende personen veroorzaakt.

De opdrachtgever zal het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden.

Artikel 8 – Reclames

Voertuigen die aan de zorg van HBEST automotive zijn toevertrouwd worden uitsluitend aan de opdrachtgever overgedragen dan wel aan een persoon die expliciet door de opdrachtgever gemachtigd is om het voertuig in ontvangst te nemen. Direct bij overdracht ondertekent degene die het voertuig in ontvangst neemt een verklaring over de staat waarin het voertuig zich bevindt. Na ondertekening van die verklaring kunnen geen zichtbare schades meer worden gemeld.

In het voorkomende geval dat een voertuig aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld door HBEST automotive zonder dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van HBEST automotive de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, ongeacht of het zichtbare of onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen 24 uur na de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van HBEST automotive heeft gebracht, waarin de algemene aard van de beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten schriftelijk worden gemaakt.

Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen

Overdracht of overgang van eigendom van bij HBEST automotive aanwezige voertuigen resp. de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een opdrachtgever aan een derde, is tegenover HBEST automotive ongeldig en heeft tegenover HBEST automotive geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door HBEST automotive erkend, tenzij alle vorderingen die HBEST automotive uit welke hoofde ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

Op de opdrachtgever rust de plicht om HBEST automotive van een eigendomsoverdracht of - overgang van een voertuig, resp. overdracht of overgang van het recht op uitlevering van voertuigen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover HBEST automotive geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door HBEST automotive erkend, dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen HBEST automotive en de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens HBEST automotive aansprakelijk voor alle vorderingen van HBEST automotive terzake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot het voertuig verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -overgang resp. na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering. Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van het voertuig geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.

Artikel 10 – Contactpersoon

HBEST automotive kan voor de uitvoering van ieder werk een contactpersoon aanstellen die namens HBEST automotive het contact met de opdrachtgever onderhoudt. De aanstelling is tegenover HBEST automotive slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van HBEST automotive is geschied.

De contactpersoon is, tenzij zijn aanstelling anders vermeldt, bevoegd om aanvullingen op de overeenkomst met de opdrachtgever overeen te komen, doch uitsluitend voor zover het betreft de technische uitvoering van het werk waarvoor de aanstelling is gegeven.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft HBEST automotive zonder enige ingebrekestelling het recht op betaling door de opdrachtgever van 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 14 dagen of gedeelte daarvan, waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden.

De betaling van de factuurbedragen en de overige betalingen ingevolge dit artikel dienen steeds zonder korting of verrekening te geschieden door overboeking op een door HBEST automotive op haar factuur aangegeven rekening.

HBEST automotive behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel verrichte als te verrichten werkzaamheden.

HBEST automotive is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. Indien de opdrachtgever betreffende zekerheid niet stelt binnen 14 dagen nadat HBEST automotive haar verlangen daartoe ter kennis van opdrachtgever heeft gebracht, wordt zulks een omstandigheid geacht te zijn in de zin van artikel 14.

HBEST automotive heeft het recht het voertuig onder zich te houden totdat aan haar het verschuldigde geheel door opdrachtgever is voldaan.

Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan HBEST automotive verschuldigd bedrag, zal HBEST automotive gerechtigd zijn zich ontslagen te achten van elke verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever en worden alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

HBEST automotive is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of daaraan zijn aangebracht.

HBEST automotive is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van HBEST automotive of personen in dienst van HBEST automotive, of door haar aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

HBEST automotive heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering is schade aan de gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van HBEST automotive. Dit wil het volgende zeggen, wanneer er niet aangetoond kan worden dat HBEST automotive aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden.

Voor zover de aansprakelijkheid van HBEST automotive door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, om welke reden dan ook, is de eventuele aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het voor het desbetreffende voertuig door HBEST automotive gefactureerde netto factuurbedrag.

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Ingeval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede wanneer de opdrachtgever aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, of ingeval van diens faillissement, surséance van betaling of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf, is HBEST automotive, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Ingeval van gewijzigde uitvoering van de overeenkomst zullen eventueel veroorzaakte meerkosten de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, werkstaking, uitsluiting, transportstremming, epidemie en brand.

Indien HBEST automotive van het recht tot ontbinding/annulering gebruik maakt is HBEST automotive gerechtigd tot een evenredig deel van de contractprijs overeenkomende met dat deel van de opdracht dat door HBEST automotive is uitgevoerd, onverminderd het recht van HBEST automotive om schadevergoeding te vorderen indien daartoe gronden bestaan.

Zowel HBEST automotive als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een betaaltermijn waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.

Artikel 15 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van door HBEST automotive gedane aanbiedingen, dan wel met HBEST automotive gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, behoudens het bepaalde in art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar, in spoedeisende gevallen door de voorzieningenrechter van die Rechtbank, tenzij HBEST automotive er de voorkeur aan geeft om volgens de normale regelen der competentie te procederen.

Artikel 16 – Slotbepalingen

Op alle met HBEST automotive gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht geldend.

Voor de uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijke overeenkomsten worden van toepassing verklaard de Internationale Regels voor uitlegging van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel.